Integritetspolicy

”Generellt samtycke”: Ingå i CV-databas och vara sökbar för rekryteraren
INTRODUKTION

Qvalitetspoolen i Stockholm AB är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver Qvalitetspoolen i Stockholm AB´s personuppgiftspolicier och processer avseende vår insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att Qvalitetspoolen i Stockholm AB ska kunna erbjuda en anställning krävs att dina uppgifter finns i den sökbara CV-databasen som företaget internt använder.

HUR VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER (BEHANDLAR) DINA PERSONUPPGIFTER
1. Personuppgifter som du ger oss:

a. Skapa profil och vara sökbar i CV-databas
För att Qvalitetspoolen i Stockholm AB ska kunna erbjuda den sökbara CV-databasen (”Tjänsten”) baserad på ert samtycke behandlar vi följande information inklusive, men inte begränsat till ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-mail samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen, uppgift om vilja till omlokalisering, [ytterligare uppgift om aktuellt.] Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. [Kandidater kan själva när som helst redigera sin egen användarprofil.

Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

b. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning
Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Personuppgifter som genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik.

c. Din korrespondens med oss
Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss på info@www.qvalitetspoolen.se.

d. Ändamål för att behandla dina personuppgifter
Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som du har samtyckt till, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare och rekryteringspartners, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer.

NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA

Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i Sverige. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster.

Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för.

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. Vi kan också komma att samla in aggregerade data om våra kandidater och tillgängliggöra denna information på aggregerad nivå till våra partners, tjänsteleverantörer, eller partner för marknadsföringsändamål.

DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion.  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Denna personuppgiftspolicy syftar till att ge dig information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och hur dessa används. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på info@www.qvalitetspoolen.se.

Om du vill bekräfta att vi behandlar personuppgifter om dig, eller få tillgång till dina personuppgifter vi kan ha om dig, vänligen kontakta oss på info@www.qvalitetspoolen.se.

Du får även begära information om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som eventuellt utanför Qvalitetspoolen i Stockholm AB som mottagit personuppgifter från Qvalitetspoolen i Stockholm AB; och hur länge dina personuppgifter lagras. Du har rätt att korrigera (korrigera) förteckningen över dina personuppgifter som underhålls av oss om det är felaktigt. Du kan begära att vi raderar den data eller slutar behandla den, med förbehåll för vissa undantag. Du kan också begära att vi slutar använda dina data för direkt marknadsföring.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig på begäran till oss på info@www.qvalitetspoolen.se. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom en rimlig tidsram kommer vi att ge dig ett datum när informationen kommer att tillhandahållas. Om åtkomst nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad.

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom tränar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

DATALAGRING

Dina personuppgifter lagras av oss på våra servrar och på servar tillhörande av vår molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige. Vi lagrar personuppgifter under tidsperioden för din affärsrelation med Qvalitetspoolen i Stockholm AB. För mer information om var och för hur länge som vi behandlar dina personuppgifter och för mer information om dina rättigheter kring radering och dataportabilitet, vänligen kontakta oss på info@www.qvalitetspoolen.se.

UPPDATERING AV DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera och utveckla vårt tjänsteerbjudande vad gäller rekryteringstjänster, varför vi även kan komma att uppdatera dessa personuppgiftsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna Personuppgiftspolicy utan att meddelande till dig än att denna Personuppgiftspolicy publiceras på vår webbsite. Där det krävs enligt lag kommer vi ge dig tydligt meddelande om att denna Personuppgiftpolicy har ändrats och att ditt samtycke lämnas på nytt.

FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL

Qvalitetspoolen i Stockholm AB
Peder Hagen, VD
Frejgatan 30, 113 49 Stockholm
info@www.qvalitetspoolen.se
08-648 22 00